Εδώ θα δούμε κάποιες βασικές εντολές τερματικού

Διαχείριση αρχείων

lsΠαρουσίαση των αρχείων ενός καταλόγου
cd dir μετάβαση στο κατάλογο dir
pwdεμφάνιση του ενεργού καταλόγου
mkdir dir δημιουργία καταλόγου με το όνομα dir
rm file διαγραφή του αρχείου file
rmdir dir διαγραφή του καταλόγου dir
cp file1 file2 αντιγραφή του αρχείου file1 στο αρχείο file2
mv file1 file2 μετακίνηση ( ή μετονομασία) του αρχείου file1 στο αρχείο file2
ln -s file link δημιουργία συμβολικού συνδέσμου link στο αρχείο file
touch file δημιουργία ή ανανέωση του αρχείου file
cat file εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file
less file εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file (μετακίνηση στο αρχείο με έλεγχο του χρήστη)
head file εμφάνιση των πρώτων γραμμών του αρχείου file
tail file εμφάνιση των τελευταίων γραμμών του αρχείου file
tail -f file συνεχής εμφάνιση των περιεχομένων του αρχείου file καθώς αυτό μεγαλώνει

Ανακατευθύνσεις

command>fileανακατεύθυνση της εξόδου μιας εντολής command στο αρχείο file
command>>fileανακατεύθυνση της εξόδου μιας εντολής commandστο τέλος του αρχείου fileχωρίς διαγραφή των προηγούμενων περιεχομένων
command1|command2επεξεργασία της εξόδου της εντολής command1 με χρήση της εντολής command2

Πληροφορίες συστήματος

dateεμφάνιση της τρέχουσας ώρας και ημέρας στο σύστημα
calεμφάνιση ημερολογίου για τον τρέχον μήνα
uptime εμφάνιση του χρόνου λειτουργίας
uname -a εμφάνιση έκδοσης του πυρήνα
cat /proc/cpuinfo εμφάνιση πληροφοριών CPU
cat /proc/meminfoεμφάνιση πληροφοριών μνήμης
dfεμφάνιση χρήσης δίσκων σε χωρητικότητα
duεμφάνιση χρήσης χώρου καταλόγων
freeεμφάνιση χρήσης μνήμης και swap
which appεμφάνιση του ακριβούς εκτελέσιμου app που καλεί το σύστημα
file filenameεμφάνιση του τύπου αρχείου του filename

Προσάρτηση συσκευών αποθήκευσης

mount /dev/sdxX /mnt/mountpoint προσάρτηση της συσκευής /dev/sdxXστο /mnt/mountpoint(απαιτεί δικαιώματα υπερχρήστη)
pmount /dev/sdxXπροσάρτηση της συσκευής /dev/sdxX
(εξωτερικό πρόγραμμα)

Διαχείριση διεργασιών

psεμφάνιση των ενεργών διεργασιών του χρήστη σας τη παρούσα στιγμή
topεμφάνιση όλων των διεργασιών
kill pidαναγκαστικό κλείσιμο της διεργασίας με αυτό το pid
killall nameαναγκαστικό κλείσιμο όλων των διεργασιών με όνομα name
htop ολοκληρωμένη διαχείριση εργασιών (εξωτερικό πρόγραμμα)

Δικαιώματα αρχείων

chmod octal fileαλλαγή των δικαιωμάτων του αρχείου file σε octal, το octal είναι ένα τριψήφιο νούμερο που καθένα από τα ψηφία του συμβολίζει με τη σειρά το χρήστη, το group και όλους τους χρήστες και με πρόσθεση των ακόλουθων:
* 4 ανάγνωση (r)
* 2 γραφή (w)
* 1 εκτέλεση (x)
παραδείγματα:
chmod 777– δικαιώματα rwx για όλους
chmod640– δικαιώματα rw για τον ιδιοκτήτη, r για το group και καμία πρόσβαση για όλους τους υπόλοιπους
chmod user:group fileαλλαγή της ιδιοκτησίας ενός αρχείου file στο χρήστη user και την ομάδα group

Αναζήτηση

grep pattern filesαναζήτηση ενός όρου pattern στα αρχεία files
locate fileεντοπισμός όλων των υφιστάμενων αντιγράφων ενός αρχείου (χρήση της βάσης δεδομένων αρχείων του συστήματος)
find dir-name fileεντοπισμός όλων των αρχείων με όνομα file στο κατάλογο dir (άμεση αναζήτηση)

Συμπίεση

gzip file συμπίεση ενός αρχείου file στο file.gz
bzip2 fileσυμπίεση ενός αρχείου fileστο file.bz2
xz file συμπίεση ενός αρχείου file στο file.xz
gunzip file.gzαποσυμπίεση ενός αρχείου file.gz
bunzip2 file.bz2αποσυμπίεση ενός αρχείου file.bz2
xzdec file.xzαποσυμπίεση ενός αρχείου file.xz
tar cvzf file.tar.gz files δημιουργία αρχείου tar με όνομα ile.tar.gz που θα περιέχει τα αρχεία files (συμπίεση gzip)
tar cvjf file.tar.bz2 files δημιουργία αρχείου tar με όνομα file.tar.bz2 που θα περιέχει τα αρχεία files (συμπίεση bzip2)
tar cv files| xz file.tar.xzδημιουργία αρχείου tar με όνομα file.tar.xz που θα περιέχει τα αρχεία files (συμπίεση xz)
tarxffile.tar.{gz,bz2,xz,…}αποσυμπίεση του αρχείου file.tar.
{gz,bz2,xz,…}
tartffile.tar.{gz,bz2,xz,…}εικονική αποσυμπίεση του αρχείου
file.tar.{gz,bz2,xz,…}
zip -r file.zip filesσυμπίεση των αρχείων filesστο file.zip
unzip file.zipαποσυμπίεση του αρχείου file.zip

Δικτύωση

ping hostping (επικοινωνία) με ένα εξυπηρετητή hostκαι εμφάνιση αποτελέσματος
traceroute hostεμφάνιση της πορείας των πακέτων στο δίκτυο κατά την επικοινωνία με τον εξηπηρετητή host
wget URLκατέβασμα του αρχείου που βρίσκεται στο URL

SSH

ssh user@hostσύνδεση με τον διακομιστή hostως χρήστης
user
ssh-copy-id user@host προσθήκη του κλειδιού σας στον διακομιστή host για το χρήστη user ώστε να ενεργοποιηθεί ή είσοδος με την χρήση του κλειδιού χωρίς κωδικό

Συντομεύσεις

Ctrl+Cπαύση της τρέχουσας εντολής
Ctrl+Z σταμάτημα της τρέχουσας εντολής, επανέναρξη με fg
για το foreground ή bg για το background
Ctrl+Wδιαγραφή μιας λέξης στη τρέχουσα γραμμή
Ctrl+Uδιαγραφή ολόκληρης της γραμμής
Ctrl+Rπρόσφατες εντολές

Διάφορα

alias myalias=”command”δημιουργία του ψευδώνυμου myalias για την εντολή command που εισάγεται στο αρχείο .bashrc
man commandεμφανίζει στην οθόνη την περιγραφή και οδηγίες σχετικά µε
κάποια από τις εντολές του συστήµατος
passwdαλλάζει το συνθηματικό (password) ενός χρήστη